Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

akrotka
0092 fba1 500
Reposted fromoblivions oblivions viapoetycko poetycko
akrotka
7158 ce56
Reposted frommodry modry viaucieknijmi ucieknijmi
akrotka
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viaczarnemajtki czarnemajtki
akrotka
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis via1901 1901
akrotka
Reposted fromkelu kelu viaucieknijmi ucieknijmi
akrotka
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaucieknijmi ucieknijmi

May 05 2015

akrotka
ŁKS jeździ na Erasmusa do Zgierza
Reposted fromPawelS PawelS viapsychoviolet psychoviolet
akrotka
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viaucieknijmi ucieknijmi
akrotka
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaucieknijmi ucieknijmi

April 26 2015

akrotka
6552 e7bb
Reposted fromfoina foina via1901 1901

March 29 2015

akrotka
2445 ca1c
Reposted fromdailylife dailylife viaucieknijmi ucieknijmi
akrotka
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
akrotka
4127 25a1 500
Reposted fromxopolly xopolly viaucieknijmi ucieknijmi

March 25 2015

akrotka
4562 9e9f 500
akrotka
akrotka
akrotka
7247 4cf8 500
#outings_project #boznańska
Reposted fromrol rol viamadamemonroe madamemonroe
akrotka
Reposted fromsiostro siostro viatoniewszystko toniewszystko

February 19 2015

akrotka
7702 48dc 500
Sam jesteś psychiczny
Reposted fromEDi EDi viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl